Brodotrogir d.d.

Sales department (shipyard)
ph. + 385 21 883 - 201
fax. + 385 21 883 - 417
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sales department (shiprepair)
ph. + 385 21 883 - 303
fax. + 385 21 883 - 406
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Redovna Glavna Skupština - NAJAVA

Redovna Glavna Skupština održat će se u sjedištu Društva u prostorijama Uprave Brodotrogir d.d., u petak, 28. kolovoza 2015.g. s početkom u 11:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Otvaranje Redovna Glavne Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara, utvrđivanje kvoruma.
  2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2014. god.
  3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2014. god. i Revizorskom izvješću Društva za 2014. god.
  4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2014.god.
  5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o nadzoru poslovanja Brodotrogir d.d. za 2014. god.
  6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi Društva za 2014. god.
  7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Nadzornom odboru Društva za 2014. god.
  8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. god.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. st. 2. i st. 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Brodotrogira d.d., predlažu Glavnoj skupštini Brodotrogira d.d., donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2014. god.
Ad 3. Prima se na znanje informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2014. god. i revizorskom izvješću Društva za 2014. god.
Ad 4. Prihvaća se odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2014. god.
Utvrđena dobit Brodotrogira d.d. za 2014. godinu u iznosu od 6.608.475 kn raspoređuje se na poziciju zadržane dobiti.
Ad 5. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o nadzoru poslovanja Brodotrogira d.d. za 2014. god.
Ad 6. Daje se razrješnica (odobrenje za rad) Upravi Društva za poslovnu 2014. god.
Ad 7. Daje se razrješnica (odobrenje za rad) Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2014. god.
Ad 8. Za revizora društva Brodotrogir d.d. za 2015. god. imenuje se revizorska kuća Kalibović i partneri d.o.o., Mažuranićevo šetalište 69, Split.

OBAVIJEST DIONIČARIMA

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Redovitoj glavnoj skupštini Društva imaju dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće pretpostavke:
a) dioničari koji imaju dionice koje glase na ime, ako su upisani u knjigu dionica 10 dana prije održavanja Glavne skupštine,
b) dioničari koji imaju dionice koje glase na donositelja, ako najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine polože isprave o dionicama u Društvu kod javnog bilježnika, odnosno kod banke ili druge organizacije koja prima u depozit vrijednosne papire,
c) dioničari pod a) ako najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Skupštini, a dioničari pod b) ako u istom roku podnesu Društvu dokaz da su položili isprave o dionicama onako kako je to u točki b) propisano.
Pravo sudjelovanja u radu Redovite glavne skupštine Društva dioničar može ostvariti osobno ili preko opunomoćenika.
Dioničare koji su pravne osobe na Skupštini zastupaju osobe koje su ovlaštene za zastupanje na temelju Zakona, Statuta i općih akata te pravne osobe.
Dioničare zastupaju opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar.
Punomoć mora sadržavati: podatke o dioničaru, podatke o opunomoćeniku, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima dioničar raspolaže, određeno ovlaštenje punomoćnika za sudjelovanje i glasanje na Skupštini Društva.
Materijali za Redovnu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka s prijedlozima odluka bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva od prvog idućeg dana kada je objavljeno sazivanje Redovite glavne skupštine, od 10 do 15 sati u Upravnoj zgradi Društva, prostorijama Službe za kadrovsko-pravne poslove.

Read 1333 times
Nalazite se ovdje: Home Media Centar Press Vijesti Redovna Glavna Skupština - NAJAVA